• 1,059,379 คน ประชากร
  • 21,309 คน ฝากครรภ์
  • 14,771 คน เด็กเกิด
  • 5,016,127 ครั้ง ผู้ป่วยนอก
  • 79,305 คน ผู้ป่วยใน
  • 54,624 คน ผู้ป่วย DM
  • 136,446 คน ผู้ป่วย HT
  • 3,383 คน คนตาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่สารสนเทศสาธารณสุข "จังหวัดนครสวรรค์"
  • ปลัด Quick-Win PA
  • สสจ.นว. Quick-Win KPI
  • หมายเหตุ : ข้อมูลในส่วนของ PA และ KPI แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม และ การบันทึกข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ