SELECT u.u_cid,concat('คุณ',u.u_name,' ',u.u_sername) AS 'fullname',u.u_cup,u.u_office,u.u_user,u.u_pass,u.u_status FROM username_tb u WHERE u.u_user = '' AND u.u_pass = ''Username and Password Incorrect!  • 1,275,290 ประชากร
  • 10,105 คน ฝากครรภ์
  • 7,385 คน เด็กเกิด
  • 4,896,784 ครั้ง ผู้ป่วยนอก
  • 94,206 คน ผู้ป่วยใน
  • 55,871 คน ผู้ป่วย DM
  • 138,356 คน ผู้ป่วย HT
  • 3,614 คน คนตาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่สารสนเทศสาธารณสุข "จังหวัดนครสวรรค์"